پارگی عصب

پارگی عصب

عصب ها، بافت های ظریفی هستند که با تحت فشار قرار گرفتن دچار کشیدگی و گاهی پارگی می شوند. از آنجایی که دست یک عضو بسیار متحرک در بدن است و انجام بسیاری از حرکات همچون نوشتن، غذا خوردن و پوشیدن لباس توسط دست انجام می شود در...
ادامه مطلب