طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

پارگی عصب دست – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : پارگی عصب دست

پارگی عصب

بسیاری از اوقات در آسیب های بافتی توسط اجسام برنده ،بافت نرم دچار پارگی می شود. با پارگی عصب از دست رفتن قسمتی از حرکت یا بی حسی در قسمتی از عضودیده می شود. آسیب عصبی اگر شدید باشد نیاز به اتصال عصب توسط جراحی می باشد و در صورتی که رشته ی عصبی کاملا جدا نشده باشد فیزیوتراپی و لیزردرمانی به ترمیم کمک خواهد کرد.