کشیدگی رباط

کشیدگی رباط

کشیدگی رباط دست:   رباط ها به منزله ی یک طناب، استخوان ها را در محل مفصل به هم متصل می کنند و مانع از هم گسستن و به هم خوردن نظم قرارگیری اجزاء مفصل می شوند. در صورت ضربه یا حرکت شدید در یک مفصل رباط دچار کشیدگی یا پارگی می...
ادامه مطلب