تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی گردنی

تنگی کانال نخاع گردنی چگونه ایجاد می شود؟ تنگی کانال نخاعی گردنی به دلیل کاهش فضای عبور نخاع و ریشه های عصبی ایجاد می شود. تنگی کانال نخاعی گردن باعث فشار به ریشه های عصبی و نخاع می شود و از علائم آن عبارتند از: گردن درد درد در دست ها تشدید درد هنگام خم کردن گردن و خوابیدن اسپاسم…

ادامه مطلب