اسکولیوز (انحراف کمر)

اسکولیوز (scoliosis) یا انحراف و کجی در ستون فقرات به معنی انحراف طرفی یا جانبی ستون فقرات است. اسکولیوز یک واژه یونانی به معنای کج است. اسکولیوز، خمیدگی‌ بدون‌ درد ستون فقرات است که‌ گاهی‌ حالت‌ پیشرونده‌ داشته‌ و باعث‌ تغییر شکل‌ قفسه‌ سینه‌ و پشت‌ می‌ شود. در حالت طبیعی ایستاده در نمای خلفی (پشتی) نباید انحرافی در ستون مهره ها وجود داشته باشد. هر گونه انحراف با هر درجه ای اسکولیوز را مطرح می کند. این‌ عارضه‌ می‌تواند مهره‌های‌ قفسه‌ سینه‌ای‌ (میانی‌) یا مهره‌های‌ کمری‌ (پایینی‌) ستون‌ فقرات‌ را درگیر کند.

اسکولیوز

اسکولیوز

اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون فقرات چیست؟   انحراف غیر طبیعی ستون فقرات به سمت راست یا چپ را اسکولیوز می گویند. اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات ممکن است در ناحیه ی گردنی، سینه ای و یا کمری ستون فقرات رخ دهد. اسکولیوز به دو شکل C و S می باشد که بسته به شدت جهت انحراف، درمان های متفاوتی…

ادامه مطلب