ای ال اس (ALS)

ای ال اس (ALS)

    بیماری ای ال اس چیست؟   یکی از شایعترین بیماری های نورون های حرکتی ای ال اس یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک است نورون ها یا اعصاب که تغذیه نمی شوند به تدریج نابود می شوند. ای ال اس یک بیماری تخریبی و پیشرونده است که هم اعصاب مرکزی و هم محیطی را درگیر می کند. گاهی ناتوانی حرکتی…

ادامه مطلب