پارگی تاندون های دست

پارگی تاندون های دست

شانه به دلیل تحرک زیاد اغلب دچار پارگی تاندون می شود که این خود دلایل مختلفی دارد. در مفاصل آرنج و مچ دست معمولاً پارگی تاندون شایع نمی باشد مگر در مواقع بریدگی مستقیم با اجسام بُرنده. در پارگی تاندون شانه، تاندون به رأس...
ادامه مطلب