پیچ خوردگی مچ پا

در پیچ خوردگی مچ پا، بافت نرم و رباط های مچ پا دچار آسیب دیدگی و پارگی می شوند. در پیچ خوردگی مچ پا، رباط جانبی از همه بیش تر تحت تأثیر قر ار گرفته و از علل درد مچ پا می شود. به طور کلی رباط جانبی از چرخش شدید پا و مچ پا به داخل جلوگیری می کند. وقتی این حرکت شدید و فراتر از حد تحمل رباط باشد، رباط دچار دچار پارگی می شود. به این وضعیت پیچ خوردگی مچ پا می گویند که شدت پارگی آن از حد جزئی تا پارگی کامل است. در حالت خفیف تنها باعث درد اندکی می شود اما در پارگی کامل علاوه بر درد، مچ پا دچار ناتوانی قابل توجهی می شود.

پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا

مچ پا مهمترین و پرکاربردترین مفصل بدن است که سلامت آن بسیار با اهمیت است. حفظ سلامت مچ پا بایستی به طور مستمر در برنامه روزانه فرد قرار گیرد. از جمله حفظ انعطاف پذیری، قدرت، استقامت، تعادل و تطابق عصبی – عضلانی، حس عمقی بایستی مورد توجه قرار گیرد. که این موارد با تمرینات مخصوص امکان پذیر است و ریسک…

ادامه مطلب