اگر عادت دارید قوز کنید حتما این تمرینات را انجام دهید