کششی

دستگاه تخصصی کشش با کشیدن ستون فقرات فشار را از روی دیسک برداشته و نوعی درمان غیرجراحی دیسک کمر و گردن است.

موارد استفاده:

  • بیرون زدگی دیسک کمر

  • دیسک گردن

  • گرفتگی ماهیچه های اطراف ستون فقرات

  • سردردهای تنشنی

  • احساس سنگینی در سر و گردن