انحراف انگشت شصت

انحراف انگشت شست (هالوکس والگوس)

اصطلاح هالوکس والگوس به بد شکلی شست پا می گویند. این بد شکلی به وسیله کجی انگشت شست پا به وجود می آید به گونه ای که مفصل بین اولین استخوان کف پا و بند اول انگشت شست پا درگیر می شود و شست پا به سمت انگشت مجاور خود انحراف پیدا می کند. اختلال انحراف انگشت شست (هالوکس والگوس)…

ادامه مطلب