طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

لیزر پرتوان – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : لیزر پرتوان

لیزر پرتوان

با استفاده از لیزردرمانی ترمیم سلول ها پس از تخریب، ترمیم و رشد آکسون عصب تخریب شده و ترشح آنزیم های کمک کننده به متابولیسم صورت می گیرد.

موارد استفاده:

  • درد

  • گیرافتادگی عصب

  • آسیب عصب

  • التهاب

  • دیسک کمر و گردن

  • عوارض بعد از جراحی