آسیب های ورزشی

آسیب ورزشی

آسیب و صدمه در ورزش اجتناب ناپذیر است اما خوشبختانه با توجه به نقش مهمی که فیزیوتراپی در کاهش و پیشگیری از آسیب های ورزشی دارد، به ورزشکاران کمک می کند که با دنبال کردن درمان از طریق فیزیوتراپی بتوانند دوباره فعالیت ورزشی خود را ادامه دهند. باید توجه داشت که فیزیوتراپی بعد از آسیب های ورزشی حداقل 3 ماه…

ادامه مطلب