طب سوزنی شیراز | درمان دیسک شیراز

آسیب های ورزشی – فیزیوتراپی و طب سوزنی سیناطب

آرشیو : آسیب های ورزشی

آسیب ورزشی

آسیب های ورزشی که حین ورزش اتفاق می افتد اغلب شامل آسیب رباط های زانو یا منیسک زانو یا هردو با هم است.

فیزیوتراپی بعد از آسیب های ورزشی حداقل 3 ماه به طول می انجامد تا ورزشکار مجددا بتواند به فعالیت ورزشی بازگردد.