سوپر لیزر پرتوان

سوپر لیزر پرتوان

با استفاده از لیزردرمانی ترمیم سلول ها پس از تخریب، ترمیم و رشد آکسون عصب تخریب شده و ترشح آنزیم های کمک کننده به متابولیسم صورت می گیرد امواج لیزر از دیرباز در مصارف پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است.امروزه انواع...
ادامه مطلب